Chen Taijiquan Technique Name 动作:Chén Shì Bái Hè Liàng Chì 陈式白鹤亮翅 (Chen Style White Crane Spreads its Wings) Abbrev/Code 编码: TJQC BHLC Source Routine 来源套路: 56 CTJQNew CTJQ

国际武联全球合作伙伴

国际武联全球赞助商

国际武联全球供应商

受认证(合作)机构